Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokumentem mający na celu zwiększenie świadomości oraz wiedzy osób korzystających/przebywających na terenie obiektu. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowywana jest w oparciu o materiały i dokumenty udostępnione/przekazane przez klienta, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:
– część opisową wraz z podstawami prawnymi,
– część graficzną – plany ewakuacyjne
– załączniki.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Kto ma prawny obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

W myśl § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.:

„Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowuje się:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3,
2) kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m2.

Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każda opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego ma zawierać następujące elementy:

§ 6 ust. 1:
„…”
1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Co należy wiedzieć związanego z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z przepisami § 6 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każda opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Kto może opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego mogę tylko osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz kwalifikację. Zaliczamy do nich:
– inżyniera pożarnictwa,
– technika pożarnictwa,
– specjalistę ochrony przeciwpożarowej,
– inspektora ochrony przeciwpożarowej
Osoby te wyszczególnione są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Kto zatwierdza Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Za zatwierdzenie oraz wprowadzenie do stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego odpowiedzialny jest właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową.
Nastąpić może to na podstawie zarządzenia wewnętrznego zobowiązującego wszystkich pracowników do stosowania zawartych w instrukcji zapisów.

Jaki jest koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest uzależniony m.in. od wielkości obiektu, posiadanej dokumentacji (projekty, rzuty, opisy, ekspertyzy itp.). Każdorazowo wycenę opracowania robimy indywidualnie dla Państwa Firmy. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@forsafety.pl lub odwiedź naszą zakładkę: Kontakt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Co ile czasu wymagana jest aktualizacja IBP?

Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być poddawana aktualizacji okresowej nie rzadziej niż raz na 2 lata. Obowiązek aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązuje również każdorazowo po wprowadzaniu zmian w sposobie użytkowania obiektu lub zmian procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Co zawiera aktualizacja IBP?

Każda dokonana aktualizacja w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje swoje odzwierciedlenie w postaci wpisu w karcie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Karta zawiera informację o dokonanych zmianach m.in. zmianach w przepisach, zmianach w pomieszczeniach, zmianach sposobu użytkowania obiektu oraz innych mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej oraz podpis osoby uprawnionej do dokonywania aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Ponadto wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przedłuża ważność dokumentu o kolejne 2 lata. Informacja o tym znajduje się również na stronie tytułowej Instrukcji.

Kto może aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogę wykonywać tylko osoby posiadające niezbędną wiedzę oraz kwalifikację, zaliczamy do nich:

– inżyniera pożarnictwa,

–  technika pożarnictwa,

– specjalistę ochrony przeciwpożarowej,

– inspektora ochrony przeciwpożarowej

Osoby te wyszczególnione są w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Jaka jest cena aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Koszt aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest uzależniony m.in. od wielkości obiektu, posiadanej dokumentacji (projekty, rzuty, opisy, ekspertyzy itp.). Każdorazowo wycenę aktualizacji robimy indywidualnie dla Państwa Firmy. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@forsafety.pl

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.