Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych przeprowadza się w okresie:
- pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
- kolejne szkolenie okresowe w okresie nie rzadziej niż raz na 6 lat

Forma w jakiej realizowane są szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP  dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych realizowane mogą być w formie kursu, seminarium lub samokształceni kierowanego.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem weryfikującym przyswojenie przez uczestnika danego szkolenia wiedzy i umiejętności zawartych w programie szkolenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (z późń. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późń. zm.)

Kompleksowe-usługi-BHP-i-PPOŻ

Cel szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych ma na celu zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późń. zm.)
aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności uczestnika szkolenia w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Czas trwania szkolenia okresowego:

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych trwa zgodne z programem szkolenia 8 godziny dydaktycznych.

Kto może prowadzić instruktaż wstępny ogólny BHP?

Szkolenie okresowe BHP przeprowadzić może pracownik służby BHP na zlecenie Pracodawcy, posiadającą w tym zakresie niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje.


Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego BHP, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późń. zm.).

Wybierz usługę dopasowaną do swoich potrzeb

Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies oraz akceptujesz warunki, sformułowane w polityce prywatności.